Web pro Vás připravujeme.Váš tým PAKKA s.r.o.

PROXIM pH mínus 35 kg 14%

Neohodnoceno
 
 

Tekutý přípravek na snížení hodnoty pH vody v bazénu.

Dostupnost Skladem (1 ks)
750 Kč    
Kód produktu 434.02
Značka PROXIM
Kategorie Chemie
 

Nebezpečí. 

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  Uchovávejte mimo dosah dětí.  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené.

Hmotnost 35 kg